top of page

6910 트랙형 디스크 칩퍼

- 6800 박피기와 연결 사용 가능

 

- 시간당 생산 능력 

200톤

(*시간당 생산 능력은 작업 환경 및 장비 상태에 따라 차이가 날 수 있습니다.)

 

- 엔진                        

1050HP (마력) 또는 1125HP (마력) 중 택 1

 

- 장비 크기      

길이 12.45m x 너비 3.39m x 높이 3.48m (운송 시)

 

- 장비 무게              

49.283톤 (차이가  날 수 있음)

6910_slide_61.jpg
6910_doce.jpg
bottom of page