top of page

6300B 견인형 톱밥-우드칩 제조기 

- 생산 능력 

시간당 최대 250톤

(*시간당 생산 능력은 작업 환경 및 장비 상태에 따라 차이가 날 수 있습니다.)

- 엔진                        

1050HP (마력)

- 장비 크기              

길이 12.90m x 너비 2.99m x 높이 3.81m (운송시)

- 장비 무게              

38.555톤 (차이가  날 수 있음)

Peterson-6300B-Drum-Chipper-Pine-Microch
6300_slide_3.jpg
bottom of page